fbpx

Как амортизациите намаляват годишния данък

Как амортизациите намаляват годишния данък

Желаете ли да управлявате данъците, които плащате?

Търсите ли ефективно решение, за да постигнете конкретен финансов резултат?

Искате ли да имате спокойствие, че работите съобразно законодателните промени?

 

Всяко дружество, което притежава дълготрайни активи определя счетоводна и данъчна политика за тяхното отчитане.

С придобиването на дълготраен актив, независимо дали е сграда, машина, автомобил, компютър, телефон, търговска марка, софтуер и други определяме категорията му от седемте категории в чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

 

Категория активи Вид активи Годишна данъчна амортизационна норма (%)
I Масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии 4
II Машини, производствено оборудване, апаратура 30
III Транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти 10
IV Компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони 50
V Автомобили 25
VI Данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение 100/години на правното ограничение. Годишната норма не може да превишава 33 1/3
VII Всички останали амортизируеми активи 15

 

При категоризирането си помагаме с информацията за вида, характеристиките и предназначението на актива при осъществяване на дейността на дружеството. В помощ ни е и информацията от Единния класификатор на основните средства (ЕКОС), Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008) и Закона за движението по пътищата (ЗДП) за превозните средства.

На база на данъчните норми определяме данъчния разход за амортизация. Съответно на база на определената категория на актива и в изпълнение на изискванията, заложени в счетоводните стандарти уточняваме размера на счетоводния разход за амортизация.

При изчисляване на данъчния финансов резултат всяко дружество:

  1. Увеличава своята счетоводна печалба или загуба със сумата на годишните счетоводни разходи за амортизация;
  2. Намалява своята счетоводна печалба или загуба със сумата на годишните данъчни разходи за амортизация.

Този процес на преобразуване ни позволява да планираме размера на годишния данък като се ползваме от законодателната възможност веднъж в годината да променим данъчната амортизационна норма на актива.

За година, в която сме изчислили данъчна печалба, по-голяма от очакваната от нас, можем да приемем по-големи данъчни норми.

 

При данъчна печалба по-голяма от очакваната Счетоводни амортизации (САм) Данъчни амортизации (ДАм)
САм < ДАм Размер, съобразен с полезния срок на годност на актива съгласно СС 4 Отчитане на амортизациите Размер, който не превишава максималната данъчна норма за категорията на актива по чл. 55 от ЗКПО

 

Задължително се съобразяваме те да не са по-високи от максималните за съответната категория актив.

За година, в която сме изчислили данъчна загуба можем да приемем по-ниски данъчни норми. Размерът им може да е в интервал от „нула“ до „максималния“ процент за съответната категория активи.

 

При данъчна загуба Счетоводни амортизации (САм) Данъчни амортизации (ДАм)
САм > ДАм Размер, съобразен с полезния срок на годност на актива съгласно СС 4 Отчитане на амортизациите Размер, който не превишава максималната данъчна норма за категорията на актива по чл. 55 от ЗКПО

 

Много често се случва да пренебрегваме изискванията на счетоводното законодателство и да приемаме счетоводна амортизационна норма равна на максималната данъчна амортизационна норма. Това води до прехвърляне на стойността на актива в себестойността на нашите продукти, стоки или услуги не според годините на използването, а според срока, който е определен за данъчни цели.

 

Отчитане, несъобразено със счетоводното  законодателство Счетоводни амортизации (САм) Данъчни амортизации (ДАм)
САм = ДАм Размер, който съответства на максималната данъчна норма за категорията на актива по чл. 55 от ЗКПО Размер, който съответсва на максималната данъчна норма за категорията на актива по чл. 55 от ЗКПО

 

В изпълнение на изискванията на счетоводното законодателство трябва да приемем счетоводна амортизационна норма, която е съобразена с полезния живот на актива. Размерът на данъчната амортизационна норма може да съвпада с размера на счетоводната амортизационна норма, но да не превишава максималния размер за категорията актив.

 

Отчитане, съобразено със счетоводното  законодателство Счетоводни амортизации (САм) Данъчни амортизации (ДАм)
САм = ДАм Размер, съобразен с полезния срок на годност на актива съгласно СС 4 Отчитане на амортизациите Размер, който съответсва на приетата счетоводна норма, но да не превишава максималната данъчна норма за категорията на актива по чл. 55 от ЗКПО

 

Стремите се да управлявате по – добре данъците, които плащате и искате да сте спокойни за изрядността на счетоводната документация на вашето дружество?

Нуждаете се от помощ, за да приложите наученото за влиянието на амортизациите върху размера на данъка?

Доверете се на екипа на Еврокаунт Консулт! Нека заедно да създадем и приложим релевантните счетоводни решения за вашия бизнес!

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас