fbpx

SWOT анализ – какво представлява, за какво и къде се прилага, разновидности

SWOT анализ – какво представлява, за какво и къде се прилага, разновидности

Ефективното управление на бизнеса, разработването на проекти започва с базовия алгоритъм за опознаване на ситуацията, който се нарича и е получил наименованието SWOT анализ. От счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще разгледаме какво е SWOT анализ?

SWOT – това е комплекс от маркетингови и други изследвания на силните и слабите страни на предприятието или на конкретен обект. Той включва четири фактора, които ще обсъдим в тази статия.

Трябва да се има предвид, че до внедряването на този алгоритъм, за определяне на перспективите на даден бизнес, са се отчитали само силните и слабите страни на компанията. Например, сравнявани са предимствата и недостатъците и от тяхното съотношение е правено заключение относно по-нататъшното развитие. Кенет Андрюс разширява формулата с два компонента – фактори на влияние отвън и отвътре, които превръщат анализа на силните и слабите страни в един от популярните модели за бизнес оценка.

История на възникване

За първи път абревиатурата SWOT е използвана в Харвард през 1963 година на конференция по проблемите на бизнес политиките от професор Кенет Андрюс.

През 1965 година четири професора от Харвардския университет – Leraned, Christensen, Andrews и Guth предлагат технология за използване на SWOT модели за разработване на стратегии за поведение на фирмите. Била предложена схемата LCAG (по началните букви на фамилиите на авторите), която е основана на последователност от стъпки, водещи към избор на стратегия. SWOT анализът бил предложен за разработването на стратегия за поведение на фирмата.

За какво се използва SWOT анализът?

Основната задача е да се разработи бизнес стратегия за развитие на предприятие или обекта, като се гарантира, че всички основни фактори, движещите сили за успешен растеж, са взети под внимание. Също така се разглеждат възможностите в рамките на компанията и външните фактори.

SWOT анализът е подходящ за разработване на стратегия за ново предприятие, фирма, услуга, продукт. Често алгоритъмът се използва и за самоанализ (интроспекция) на личния, професионален растеж. Използва се и за конкурентно разузнаване в дадена ниша. Например, анализът помага да се сегментират наличните оферти на пазара според степента на тяхното търсене от целевата аудитория.

За всеки бизнес е важно наистина да види лостовете, които може да контролира – вътрешните ресурси на компанията, както и да разбере факторите, които са извън зоната му на влияние – външни заплахи. Простото разбиране на тези точки вече спестява бюджет и време.

SWOT анализът предполага, че за успешното развитие на търговски проект трябва да се вземат предвид следните характеристики:

  • S (strengths) – силните страни. Това са предимства, ценности, уникални умения. Те водят до това компанията да увеличава продажбите, присъствието на пазара и да се чувства уверена при конкуриране.
  • W (weaknesses) – слабите страни. Недостатъци, къде и как губите от конкурентите. Тези характеристики възпрепятстват растежа на печалбата, възпрепятстват развитието и ви дърпат назад.
  • O (opportunities) – възможности. Това са лостове, които са в ръцете на бизнеса и се поддават на пряко въздействие. Например, повишаване на квалификацията, професионално развитие на служителите и т.н.
  • T (treats) – спънки, заплахи. Трудности, външни фактори, които не зависят от решенията, които вземате.

 

На три от характеристиките бизнесът може да повлияе. Например, премахване на недостатъците (слабостите), като въведете нови технологии, решения (възможности) и укрепите конкурентните си предимства (силни страни). SWOT анализът отчита и категорията външни причини – заплахи за растежа. Това са природни бедствия, регионалният климат, курсовете на валутите, приемането на нови закони, политическата ситуация в страната, демографията и редица други фактори.

При съставяне на SWOT анализ се препоръчва да се придържате към следните правила:

1. Фокусиране върху конкретна дейност, направление на бизнеса си. Всичко, което не е пряко свързано с обхвата, сферата на дейност на фирмата, компанията, трябва да се отсее.
2. Идентифициране на вашите силни и слаби страни.
3. Определяне на възможностите. Трябва да се съсредоточите върху вътрешните фактори, тях компанията може да ги управлява.
4. SWOT анализът на предприятието се извършва от група хора, за да се получат обективни резултати. Доверете работата на маркетинговия отдел.
5. Използвайте точни дефиниции на характеристиките, избягвайте дългите, двусмислени дефиниции. Колкото по-конкретна е целта, толкова по-ясни са начините за нейното постигане.

Разновидности на SWOT анализа

На практика се използват три опции:

  • Експресен. Прилага се към целия бизнес за идентифициране на силните страни. Акцентът в тази форма е върху съществуващите предимства и възможности за подобряване на вътрешните фактори, които успешно ще издържат на външни влияния. Основното предимство, което дава експресният SWOT анализ, е нагледността, възможността да се видят бизнес характеристиките.
  • Консолидиран. Оперира с основните показатели на дейността на компанията в определен конкретен момент от време и за бъдещ период. Той ви позволява да получите по-точни количествени стойности на факторите на стратегическия анализ. Предимството на този тип е незабавният преход от изследвания към разработване на стратегия за развитие на бизнеса. Недостатъкът е сложността на провеждането.
  • Смесеният SWOT анализ е вариант, който използва характеристиките на експресния и консолидирания тип. Алгоритъмът предполага провеждане на поне три стратегически проучвания. Не се извършва количествена оценка. Всички данни са представени в таблица за кръстосан анализ. Плюс – дълбочината на разработката.

Прочетете и следващата част на статията, в която ще разгледаме преимущества и недостатъците на SWOT анализа и как да разчитате резултата!

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас