fbpx

Документи, потвърждаващи ВОД на стоки

Документи, потвърждаващи ВОД на стоки

Имате ли яснота какви документи да съберете, за да удостоверите ВОД на стоки?

Имате ли притеснения дали няма да пропуснете нещо?

Често ли Ви се случва да не успеете да се снабдите с всички документи, доказващи ВОД?

При осъществяване на вътреобщностна доставка /ВОД/ на стоки от доставчика се изисква да се снабди с пакет документи, за да фактурира с нулева ставка ДДС.

От 01.01.2020 г. обемът на този пакет документи нарастна значително. Задължително условие за стартиране на такава сделка е нашият клиент да ни предостави своя идентификационен номер по ДДС. Освен фактура за доставката, която издаваме сме задължени да съберем и документи за изпращане или транспортиране на стоките от територията на нашата страна до територията на държавата членка на получателя.

В зависимост от това, за сметка на нас като доставчик или за сметка на нашия клиент се извършва превоза на стоките

се появяват два варианта на комплект от документи, служещи като доказателства за извършване на ВОД.

В случай, че ние като доставчик или трето лице, което сме ангажирали за наша сметка извършим транспорта на стоките, задължително трябва да изискаме един от следните документи: товарителница, коносамент, фактура за въздушен превоз или фактура от превозвача на стоките. Снабдявайки се с един от тези документи с пряка доказателствена сила сме задължени да го комплектоваме със застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките. Втори вариант документи, допълващи преките доказателства са официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на получаване. Трети вариант на документ, допълващ преките доказателства това е разписка, издадена от държателя на склад в държавата членка на получаване, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава.

Често срещана практика е ВОД да се доказва с комплект от товарителница и банково извлечение за заплащането на транспорта.

В случай, че нашият клиент като получател на стоките или трето лице, което е ангажирал за негова сметка извърши транспорта, задължително трябва да ни предостави комплект документи за доказване на извършен ВОД. Това е комбинация от писмена декларация от нашия клиент като получател на стоките и два от документите с пряка доказателствена сила (товарителница, коносамент, фактура за въздушен превоз или фактура от превозвача на стоките) или един от документите с непряка доказателствена сила (застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките; официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на получаване; разписка, издадена от държателя на склад в държавата членка на получаване, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава).

Често срещана практика е ВОД да се доказва с комплект от писмена декларация от нашия клиент като получател на стоките и товарителница и фактура от превозвача на стоките.

Последното условие, което трябва да изпълним, за да докажем ВОД, изрично записано като промяна в сила от 01.01.2020 г. е ние като доставчик задължително да подадем VIES-декларация, която да съдържа точно данните за извършената доставка.

Тагове:

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас