fbpx

Какво трябва да знаем преди да регистрираме дружество, фирма

Какво трябва да знаем преди да регистрираме дружество, фирма

Откриване на фирма/дружество в България

Регистрация на фирма (юридическо лице) в България може да направи всеки български гражданин, както и чужденец, дори и без да има статут на постоянно пребиваване. Изключение прави ЕТ – едноличен търговец (индивидуален предприемач), който не е юридическо лице. Регистрацията на фирма в България – това означава вписване на търговското дружество в Търговския регистър. Счетоводно дружество „Еврокаунт Сървисис“ ще помогне с основни насоки.

Форма на собственост на фирмите/предприятията в България:

 • ЕТ – Едноличен търговец (индивидуален предприемач)
 • СД – Събирателно дружество (пълно партньорство)
 • КД – Командитно дружество (командитно партньорство)
 • АД – Акционерно дружество
 • КДА – Командитно дружество с акции (партньорство с ограничена отговорност с акции)
 • ООД – Дружество с ограничена отговорност (дружество с ограничена отговорност с двама и повече учредители)
 • ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност (дружество с ограничена отговорност с един учредител)

Най-популярните и разпространени форми на собственост в България са на ООД и ЕООД.

Нуждаете се от помощ при регистриране на Вашето дружество? Свържете се с нас сега! „Еврокаунт Сървисис“ ще съдейства!

Участници/субекти при ООД и ЕООД

ООД може да бъде създадено от две или повече български или чуждестранни физически или юридически лица.

ЕООД се създава от едно физическо или юридическо лице, което се явява едноличен собственик на капитала.

Процедура за създаване на фирма, дружество в България

 1. Провеждане на Учредително събрание

За създаване на ООД е необходимо решение на две или повече лица – учредители на дружеството. На събрание се приема решение за създаване на дружеството, определя се уникално име на фирмата, приема се дружествения договор, определя се управител (директор) и сумата на уставния капитал. Учредител може да бъде представляван от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. На събранието се подписва Протокол за създаване на ООД.

 1. Подписване на Дружествен договор (Учредителен акт)

Приемането и подписването на Дружествения договор е предпоставка за създаване на ООД и въвеждане на информация за него в Търговския регистър. Съдържанието на Дружествения договор се определя от чл.115 от Търговския закон.

За създаване на ЕООД учредително събрание не се провежда и дружествен договор не се подписва. Вместо това единственият собственик на капитала подготвя решението за създаване на ЕООД и подписва учредителния акт, чието съдържание е идентично с дружествения договор при ООД.

 1. Определяне/назначаване на управител (директор)

Учредителят/учредителите трябва да назначи управител, който да организира и ръководи дейността на дружеството. Лицето, определено за управител трябва да подаде заявление за регистрация на фирмата в Търговския регистър.

Управителите могат да бъдат няколко. Те могат да управляват дружеството заедно, отделно, поотделно и заедно.

Отношенията между дружеството и управителите се определя в договора за управление, който се подписва между управителя и учредителите на дружеството.

При създаването на ЕООД управител може да бъде единственият собственик на капитала или определеното от него упълномощено лице, с което има сключен договор за управление на дружеството.

 1. Уставен капитал на дружеството

Минималният размер на капитала на ООД/ЕООД е 2 лева.

За регистрация на дружеството уставният капитал трябва да бъде внесен в специална сметка в банката.

 1. Подаване на заявление в Търговския регистър

Регистрация на ООД/ЕООД се случва въз основа на заявление А4 формат. Заявлението се подава лично от управителя (директора) или упълномощеното от него лице – адвокат с правомощия за регистрация на фирми или от лице с нотариално заверено пълномощно за изпълнението на регистрацията.

След прием на документите, ще ви се издаде входящ номер, под който е регистрирано заявлението. По този номер трябва да следите състоянието на обработка на документите на сайта на Търговския регистър. Ако в процеса на обработка се появят грешки, на сайта ще се показва съответната информация и ще ви се дадат 48 часа за коригиране на грешките.

Срокът за регистрация на фирма е около 5 дни. Да видите дали е регистрирана фирмата можете на сайта на Търговския регистър https://portal.registryagency.bg/commercial-register .

Необходими документи за регистрация на ООД или ЕООД

 • Заявление по образец А4;
 • Учредителен протокол от общото събрание (решението за създаване на ЕООД);
 • Дружествения договор (Учредителния акт за ЕООД);
 • Декларация от директора със съгласие да бъде управител и образец на подписа му;
 • Договор за управление между дружеството и управителя;
 • Декларация от директора за липса на обстоятелства, които възпрепятстват управление на дружеството;
 • Декларация от директора за вярност на данните при подаване на документите в Търговския регистър;
 • Разписка за платени такси за регистрация;
 • Извлечение от банка за внесен уставен капитал по специалната сметка;
 • Пълномощно на упълномощеното лице (ако не регистрирате фирмата си сам).

Можете да получите повече подробности и съдействие за регистриране на фирма в България – обърнете се към ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ!

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас