fbpx

Финансов отчет – От кого се представя, Срокове, Къде се публикува

Финансов отчет – От кого се представя, Срокове, Къде се публикува

Счетоводна (финансова) отчетност – какво е това и как е регламентирана?

Счетоводното отчитане е основният финансов отчет на юридическото лице към държавата. Счетоводният (финансов) отчет е информация за финансовото състояние на стопанския субект към отчетната дата, за финансовия резултат от дейността му и паричния поток за отчетния период, организирани в съответствие с изискванията на закона.

От това следва, че финансовият отчет следва да дава пълна представа за финансовото състояние на организацията за определения период.

Според „Закона за счетоводството“ всеки търговец по смисъла на „Търговския закон“ е длъжен до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл. 40 от ЗСч).

Важно: Заради извънредната обстановка покрай пандемията от Covid-10, сроковете за публикуване на годишните финансови отчети за 2019 г. се удължават допълнително 3 месеца – или до 30 септември 2020 г.

Финансовият отчет трябва да бъде:

 • Достоверен. Трябва да съдържа точната информация и да даде реална представа за финансовото състояние на компанията/фирмата.
 • Полезен. Полезността се определя от критериите за уместност, надеждност, сравнимост и навременност. Също и пълен.
 • Съществен. Следва да включва значителни показатели, т.е. тези, които оказват въздействие върху вземането на решения в областта на икономиката.
 • Неутрален. Неутралността предполага обективност и изключва едностранното представяне на интересите.
 • Последователен.
 • Пълен.

На практика счетоводният (финансов) отчет включва документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на регулаторните органи от всички организации – търговски, бюджетни, застрахователни и др. Това са:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за финансовите резултати.
 • Отчет за промяна на капитала.
 • Отчет за паричните потоци.

Кой е задължен да предоставя финансов отчет?

 1. Всички неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД).
 2. Всички юридически лица с нестопанска цел, независимо дали са в обществена или в частна полза.
 3. Търговските представителства, нотариалните сдружения, взаимоспомагателните каси, адвокатските съдружия и дружества, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдружения на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ.
 4. Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.

Процедурата по публикуване на годишните финансови отчети е регламентирана в „Закона за търговския регистър“. Нека видим кои предприятия са задължени да публикуват отчетите си в Търговския регистър. Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ). Такива са:

 • дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД);
 • едноличните търговци (ЕТ);
 • акционерните дружества (АД);
 • командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД)
 • предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание.

Едноличните търговци се освобождават от задължение за публикуване на годишните си отчети в случай, че не подлежат на независим финансов одит.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас