fbpx

5 причини за проверка от НАП

5 причини за проверка от НАП

Националната агенция по приходите (НАП) е специализиран държавен орган. Като такъв установява, обезпечава и събира публични вземания. В тази връзка данъчните служители извършват ревизии и проверки. Те се правят на базата на определени критерии и анализ на риска.

Възможни причини, които да провокират Вашето търговско дружество да бъде проверено от НАП са:

Причина първа:

Дружеството, което управлявате е регистрирано за целите на ЗДДС. Поради някаква причина се оказва, че сте пропуснали срока за подаване на месечната декларация и дневниците по ЗДДС.

Извършвате търговия в рамките на Европейския съюз и сте превишили праговете за отчитане по системата „Интрастат“, но не сте подали в срок необходимата в тази връзка информация.

Изплащате хонорар, наем на физическо лице, дивидент, а сте пропуснали да подадете декларацията, за дължимите данъци за изтеклото тримесечие.

Имате назначен персонал на трудов договор и съответно ежемесечно задължение за предоставяне на информация за осигурителен доход, осигуровки и данък, но сте пропуснали да извършите това.

Причина втора:

Дружеството, което управлявате извършва продажби на стоки и услуги, за които клиентите плащат предимно в брой. Чрез дистанционната връзка с НАП се следи оборота на касовия апарат. Индикация за некоректно търговско поведение е нисък оборот през месеца и силното му завишаване в края на месеца. Липса на оборот през деня и натрупване в края на деня.

Причина трета:

Персоналът, с който работите е назначен само на 4-часов работен ден с цел да се намалят дължимите осигуровки и данък. Дружеството сключва множество на брой договори за изработка. Преобладават тези, които са с високи по размер възнаграждения. С цел да се избегне плащане на данък са уговорени с лица с намалена работоспособност повече от 50%.

Причина четвърта:

Имате търговски договорености за покупка на стока с дружества, регистрирани в страни от Европейския съюз, например Гърция и в трета страна, например Турция. Качеството на стоката Ви удовлетворява и цените Ви устройват. Документите, които получавате от Вашите търговски партньори обаче са с различна информация от реално платените цени за доставка. Правите разплащания в брой, за които нямате документ и в следствие на това създавате голяма счетоводна касова наличност. При съставяне на годишните счетоводни отчети тази реално несъществуваща сума се декларира като налична. Така насочвате НАП към проблема и е много вероятно да последва проверка от тяхна страна точно поради факта, че дружеството е приключило финансовата година с необичайно голям размер на касовата си наличност.

Причина пета:

Декларирали сте голяма складова наличност на стоки в отчетите на дружеството за финансовата година. В сравнение с размера на приходите от продажби този размер на складова наличност изглежда необосновано голям. Възниква подозрение за извършени продажби без издаване на документ. Поради тази причина предизвикана проверка от НАП ще доведе до направа на физическо преброяване и сравняване със счетоводните данни.

След като вече знаете част от причините, поради които Вашето търговско дружество може да бъде проверено от НАП, направете постъпки за елиминирането им. Заедно със счетоводителя, на който сте доверили изготвянето на счетоводната документация, анализирайте всяка бизнес ситуация и подгответе документите, изискуеми от данъчното законодателство. Приложете доказаните решения за намаляване на данъците. Винаги текущо, периодично, се информирайте за размерите на счетоводния финансов резултат, несъбраните вземания, стоковата и паричната наличност, неплатените задължения, дължимите данъци. Навреме предприемайте действия за отстраняване на възникналите нередности и ще бъдете спокойни за верността на счетоводната отчетност на Вашето дружество.

Тагове:

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас