fbpx

7 управленски решения, които водят до 20% санкция

7 управленски решения, които водят до 20% санкция

Кои са най-честите случаи в практиката на скрито разпределение на печалбата?

Има ли събития при които не съзнаваме, че в следствие на дадено наше управленско решение извършваме скрито разпределение на печалбата на дружеството?

Колко често ние като управители на търговски дружества извършваме действия, водещи до скрито разпределение на печалбата на дружеството?

Управители, предотвратете глобите в големи размери и неприятните последствия от данъчните проверки. Ако сте допуснали някое от изброените действия, обявете в годишната данъчна декларация на дружествата си скрито разпределение на печалбата и си внесете 5% данък дивидент върху сумата. Така ще избегнете непризнаване на отчетения разход и 20% санкция върху размера му.

Решение първо:

В търговско дружество е взето решение всеки последен ден от месеца да се извършва инвентаризация на наличните материали, стоки, пари, вземания, задължения. При поредната инвентаризация комисията установява липса на парични средства в касата. Управителят решава липсата да остане за сметка на дружеството, защото той е разпоредил плащане без основание. Начет на съответното материално отговорно лице, изпълняващо длъжността на касиер, не е направен. Счетоводният финансов резултат е намален с липсващата сума като е отчетен друг разход. Дружеството е претърпяло загуба на средства. Тя обаче не е в следствие на осъществяваната от него дейност. Това действие на управителя води до неблагоприятен данъчен ефект. Дружеството ще бъде наказано с 20% от сумата, защото за законодателя тя е разпределена скрито.

Решение второ:

От касата на търговско дружество неколкократно са изплатени суми с основание възстановяване на заем. Те са в размер до 10 000 лв. (десет хиляди лева). Получателят в качеството на кредитор е неизвестен. В дружеството липсват договори за получени заеми, дължими към настоящия момент. Това действие, позволено от управителя води до неблагоприятен данъчен ефект за дружеството. То ще бъде наказано с 20% от сумата, защото за законодателя тя е разпределена скрито.

Решение трето:

От касата на търговско дружество са изплатени суми за погасяване на задължение към доставчик. Не е посочен изрично кой е той. Не е упомената сделка, нито фактура с номер и дата. Получателят на сумите е неизвестен. Това действие, позволено от управителя води до неблагоприятен данъчен ефект за дружеството. То ще бъде наказано с 20% от сумата, защото за законодателя тя е разпределена скрито.

Решение четвърто:

Управител на търговско дружество неколкократно през течение на календарната година тегли суми от разплащателните сметки на дружеството. За тях не предоставя счетоводни документи, че са използвани за погасяване на задължения към доставчици, кредитори, бюджет. Тези действия представляват скрито разпределение на печалбата на дружеството и са причина за санкция в размер на 20% от сумата.

Решение пето:

Извършени са плащания от разплащателната сметка на търговско дружество към свързани лица (съпруг/а, деца, родители, брат, сестра и др.) на управителя. Посоченото основание за паричните преводи е „заем“. В счетоводството на дружеството не са предоставени документи, доказващи основанието за преводите. Липсват сключени между дружеството и свързаните лица договори за заем. В касата/разплащателните сметки на дружеството до момента на плащане не са постъпвали заемни средства от свързаните на управителя лица. Тези действия се смятат за скрито разпределение на печалбата на дружеството и са причина за санкция в размер на 20% от общата сума.

Решение шесто:

С решение на едноличния собственик на капитала на търговско дружество е подарен лек автомобил на управителя. Едноличният собственик на капитала и управителят са едно и също лице. Направен е договор за дарение, протокол за полученото дарение и е осчетоводен разход. В случая отчетения разход за дарение не се признава за данъчни цели. Той е с характер на скрито разпределение на печалбата, защото представлява дивидент, който не е обложен с данък при източника. Дружеството подлежи на санкция в размер на 20% от сумата.

Решение седмо:

В края на годината с решение на едноличния собственик на капитала на търговско дружество, който е и негов управител е разпределен бонус. Размерът на бонуса е почти цялата счетоводна печалба, реализирана от дружеството за годината. Постигнато е по – изгодно данъчно облагане и икономия на осигуровки, но не е съобразено, че за законодателя това действие е скрито разпределение на печалбата и води до санкция от 20%.

В качеството си на управляващи търговски дружества със своите действия целим постигане на законосъобразност на счетоводната документация. Основната ни грижа е реализиране на отлични финансови резултати и плащане на незначителни по размер данъци. За да ги осъществим е най-добре да се придържаме към извършване на фирмени разходи, които предварително са обезпечени с документи, отговарящи на счетоводното и данъчно законодателство в страната.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас