fbpx

Счетоводни абонаменти

Нашите счетоводни абонаменти, които предлагаме, включват счетоводни и ТРЗ услуги, насочени към постигане на Вашите дългосрочни и текущи бизнес цели. Получавате навременна информация за всички засягащи Вашата дейност законодателни промени, извличате нови възможности и контролирате изцяло неефективните харчове. С наша помощ имате целогодишно данъчно планиране, което Ви позволява да поставите фокуса върху бизнес възможностите и целите си, защото счетоводните и финансовите Ви отчети са изрядни.

Разгледайте нашите абонаменти и изберете най-подходящия за Вас.

Разширен абонамент

Счетоводно, ТРЗ обслужване, управленско и бизнес консултиране

За клиенти, при които често възникват счетоводни, трудови, данъчно-правни казуси и извършване на насрещни проверки и ревизии. Постоянна подкрепа по и-мейл и телефон.

 • Консултации при законодателни промени, касаещи конкретния бизнес до 16 часа на месец;
 • Проверка и анализ на счетоводната отчетност при приемане на документацията на дружеството;
 • Счетоводна отчетност по националните или международните стандарти;
 • Счетоводен продукт с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Водене на складови наличности;
 • Изготвяне на инвентарна книга, счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Съставяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Съставяне и подаване на VIES декларации;
 • Съставяне на декларации и отчети за БНБ;
 • Междинни финансови отчети;
 • Годишни финансови отчети;
 • Годишни данъчни декларации;
 • Годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Трудови досиета;
 • Подаване на необходимата информация за персонала към държавните институции;
 • Ведомост за работна заплата;
 • Декларации и уведомления;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Платежни нареждания за плащания на данъци и осигуровки към бюджета;
 • Консултации при наемане на персонал;
 • Представителство с ел. подпис;
 • Представителство и защита при насрещни проверки, ревизии и възникнали въпроси и казуси;
 • Публикуване на ГФО в ТР на Агенция по вписванията.

Основен абонамент

Счетоводно, ТРЗ обслужване и бизнес консултиране

За клиенти с развиващ се бизнес. Постоянна подкрепа по и-мейл.

 • Консултации при законодателни промени, касаещи конкретния бизнес до 8 часа на месец;
 • Проверка и анализ на счетоводната отчетност при приемане на документацията на дружеството;
 • Счетоводна отчетност по националните счетоводни или международните счетоводни стандарти;
 • Счетоводен продукт с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Водене на складови наличности;
 • Изготвяне на инвентарна книга, счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Съставяне и подаване на VIES декларации;
 • Съставяне на декларации и отчети за БНБ;
 • Годишни финансови отчети;
 • Годишни данъчни декларации;
 • Годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Трудови досиета;
 • Подаване на информация за персонала към държавните институции;
 • Ведомост за работна заплата;
 • Декларации и уведомления;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Платежни нареждания за плащания на данъци и осигуровки към бюджета;
 • Консултации при наемане на персонал;
 • Представителство с ел. подпис;
 • Публикуване на ГФО в ТР на Агенция по вписванията.

Стартов абонамент

Счетоводно и ТРЗ обслужване

За клиенти, които стартират бизнес

 • Счетоводни и данъчни консултации, касаещи конкретния бизнес до 4 часа на месец;
 • Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви при стартиращ бизнес;
 • Текуща обработка и приключване на счетоводната отчетност по националните или международните счетоводни стандарти;
 • Счетоводен продукт с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Водене на складови наличности;
 • Изготвяне на инвентарна книга, счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Проследяване на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка на необходимите за регистрация документи и извършване на регистрация;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Годишни финансови отчети;
 • Годишни данъчни декларации;
 • Годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Трудови досиета;
 • Подаване на информация за персонала към държавните институции;
 • Ведомост за работна заплата;
 • Декларации и уведомления;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Платежни нареждания за плащания на данъци и осигуровки към бюджета;
 • Представителство с ел. подпис;
 • Публикуване на ГФО в ТР на Агенция по вписванията.

Предлагаме Ви опознавателна среща, на която заедно да изберем оптималния вариант от всички абонаменти, подходящ именно за Вашия бизнес, и да Ви предоставим информация за цените на нашите професионални услуги.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес като избегнете неяснотите, проблемите и уловките при счетоводното и данъчното отчитане на компанията Ви?