fbpx

Възможности за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 – въпроси и отговори

Възможности за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 – въпроси и отговори

В тази статия от счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще продължим темата за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 като се опитаме да дадем полезни отговори на някои често срещани въпроси по процедурата.

Как и къде се подава заявление?

Подаването на проектното предложение по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра, както и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Подаването става единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014 – чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кой може да подаде заявление?

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.
  • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  • Кандидатите не трябва да са недопустими, съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.
  • Микро или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

Изпитваш затруднения при кандидатстване и имаш нужда от счетоводна консултация или съдействие? Свържи се с ЕВРОКАУНТ СЪРВСИС сега!
До кога? Срок?

Процедурата е текуща. Оценката и одобрението на постъпилите по процедурата проектни предложения се извършва текущо на сесии, съобразно реда на подаване на проектите. След приключване на оценката в рамките на всяка оценителна сесия се публикува списък на одобрените за финансиране кандидати. За повече информация: сайта на страницата на ОПИК. Допълнително, одобрените кандидатите получават съобщение, че представеният административен договор е подписан от УО (Управляващият орган) и е влязъл в сила.

Каква е процедурата за одобрение на безвъзмездната помощ и колко време се изчаква одобрение?

  • Подборът на проектни предложения по процедурата се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.
  • Кандидатите, подали проектни предложения, които съответстват на изискванията на условията за кандидатстване ще получат съобщение, че представеният административен договор е подписан от УО и влязъл в сила.
  • Не се посочва в какъв срок ще бъдат одобрени проектните предложения.

Изисквания към кандидатите – в коя сфера може да бъде заявена помощ?

Не се конкретизират сфери. В т. 2 от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ на приложения документ в „Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)“ са изброени кои са недопустимите дейности и защо.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)

Еднократно ли се изплаща помощта или на траншове, етапи?

Еднократно в срок от 15 работни дни от датата на сключване на административния договор.

При какви условия трябва да се върне безвъзмездното финансиране?

Когато извършени и верифицирани от бенефициента разходи впоследствие бъдат признати за недопустими от управляващия, сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган, същите подлежат на възстановяване от бенефициента.
В случай, че предоставената безвъзмездна помощ на бенефициента бъде обявена за недопустим разход от УО (Управляващия орган), сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган или отпускането ѝ противоречи на условията за кандидатстване по процедурата, същата подлежи на възстановяване от бенефициента.

Как ще се отчита този вид финансова помощ?

В срок от един месец от края на изпълнението на проекта бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта, състоящ се от окончателен технически и финансов отчет. Към отчета бенефициентите прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват неговото изпълнение.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас