fbpx

Възможности за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 на микро и малки предприятия

Възможности за безвъзмездно финансиране във връзка с Covid-19 на микро и малки предприятия

В тази статия от счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще се опитаме да изведем важните и полезни моменти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатстването става чрез подаване на електронен формуляр и набор от документи, които можете да откриете тук:

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)

Кой може да подаде заявление:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 • Кандидатите не трябва да са недопустими, съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19;
 • Микро или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

Размер на отпуснатите средства

 • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е както следва:
  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Национално
  съфинансиране: 173 000 000 лева или:
  88 453 495,45 евро 147 050 000 лева
  75 185 471,13 евро 25 950 000 лева
  13 268 024,32 евро
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е възможно да бъде увеличен.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
  Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са, както следва: минимален размер 3 000 лева – максимален размер 10 000 лева.
 • ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
  Управляващият орган ще извърши служебни проверки на декларираните Нетните приходи за продажби, като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер на ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г. При установяване на невярно посочени данни по отношение на размера на Нетните приходи от продажби (код 15 100) от приходната част на ОПР за 2019 г., които са довели до получаване на безвъзмездна помощ по-голяма от максимално допустимата, цялата получена помощ подлежи на възстановяване, включително начислената законна лихва.
 • Процент на съфинансиране
  Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е както следва: Максимален интензитет на помощта 100 %.

Срок на кандидатстване

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения се извършва текущо на сесии, съобразно реда на подаване на проектите. След приключване на оценката в рамките на всяка оценителна сесия списък на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Допълнително, одобрените кандидатите ще получат съобщение, че представеният административен договор е подписан от УО (Управляващият орган) и влязъл в сила.

В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, както и с оглед на необходимостта за осигуряване на така необходимите средства за ликвидност на микро- и малките предприятия, засегнати от разпространението на пандемията COVID-19 Управляващият орган на ОПИК предприе необходимите действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С изменението се предвижда да отпадне изискването по процедурата да не могат да получават финансиране предприятията, които са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., както и ще бъде предвидена възможност за повторното изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата с оглед отстраняване на констатирани нередовности.

Непосредствено след изменението на Условия за кандидатстване по процедурата Управляващият орган на ОПИК стартира в максимално кратки срокове, още през месец октомври 2020, процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване. Уведомленията за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта кандидатите следва да проверяват регулярно профилите си в ИСУН 2020, чрез които са подали проектните си предложения.

Условия за отпускане

Предприятията трябва да представят документи, които отговарят на „Условия за допустимост на разходите“. За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
2. Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.
3. Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
4. За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
5. Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.
6. Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.
7. Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
8. Да са, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.
9. Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.
Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта.

Някои от изискванията към микро и малките предприятия

1. Допустими кандидати:

 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят, че са микро или малко предприятие, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Управляващият орган може по всяко време да извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на етап кандидатстване обстоятелства и в случай, че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 3), получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.

 • Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

2. Недопустими кандидати:

Лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че: са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас