fbpx

Какво е полезно да знаем за ДДС групата?

Какво е полезно да знаем за ДДС групата?

Понятието „ДДС Група“ все още не е въведено в Българската правна материя и практика като такова по начина и в смисъла, в който се използва в други държави на Европейския съюз като Великобритания, Малта, Италия, Швеция и др.

Член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) съдържа следните правила относно третирането на две или повече лица като един-единствен субект за целите на администрирането на данъка:

След консултиране с Консултативния комитет по данък върху добавената стойност, всяка държава членка може да разглежда като едно данъчно задължено лице всички лица, установени на територията на тази държава членка, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани едно с друго от финансови, икономически и организационни връзки.

Най-общо казано без да навлизаме в подробности за всяка една държава членка на ЕС, която е въвела в своето законодателство и практика правилото, отредено в Директивата – това е възможност икономически и организационно свързани дружества, които се намират в една и съща държава да имат възможността да се регистрират като „ГРУПА за целите на ДДС“. В този случай тези дружества/организации избират един от представителите си като Отговорен за воденето, попълването и предоставянето на информация относно ДДС задължения на Групата към местните данъчни власти. Докато представителният член е отговорен за плащането на ДДС или получаването на надвнесено ДДС, то всички членове на тази група отговарят солидарно за всички задължения по ДДС. Обикновено държавите са възприели модела, при който сделките между членовете на „ДДС групата“ не се вземат предвид при изготвяне на ДДС справките и се елиминират при деклариране на ДДС пред местните власти. В този случай отделните субекти в „Групата по ДДС“ ползват един общ номер по ДДС, чрез които извършват стопанската си дейност.

В България този модел все още не е застъпен и като практиката на НАП има само едно становище, което потвърждава консервативната трактовка на разбирането за „ДДС Група“ в страната. /17-00-236/21.12.2018 във връзка с запитване от 22.03.2017 г./

Понятието „ДДС Група“ е упоменато единствено в Чл.3, ал.7 на ППЗДДС, където в сила от 29.01.2016 година са регламентирани от гледна точка на ДДС доставки на услуги между „ДДС Група“ от друга държава членка и негов клон или структурно звено установено в България и обратно. Българският законодател в този случай е възприел, че за услуги между тези лица се прилагат общите разпоредби на закона, регламентиращи режима на доставките на услуги.

В същият момент в други страни от Европейския Съюз тази система за групово отчитане на ДДС се прилага все повече и позволява на дружествата, както от една страна да облекчат данъчните тежести върху тях индивидуално, така и да се постигнат редица финансови изгоди свързани с  оптимизиране на паричен поток, данъчно планиране и инвестиционни дейности.

Наблюдава се през последните години и увеличаване на практиката в европейското данъчно право, което подпомага местните „ДДС Групи“ в правилното прилагане на режима и позволява на данъчно задължените лица по ДДС да постигнат по-добри икономически резултати.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас