fbpx

Какво ни казват финансовите отчети за възможностите и рисковете за бизнеса ни – част 2

Какво ни казват финансовите отчети за възможностите и рисковете за бизнеса ни – част 2

Както споменахме вече в предишната статия, финансовият отчет на всяко дружество е огледало за неговото финансово състояние. От счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ ще разгледаме какви възможности за промяна и елиминиране на риска за бизнеса ни предоставя информацията в Счетоводния баланс и в Отчета за паричните потоци.

В ролята на мениджъри една от задачите ни от първостепенно значение е да организираме по най-добрия възможен начин финансите на дружеството. За това ни помага информацията, която носи финансовият отчет на дружеството чрез своите 3 елемента, а именно: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци.

В предишната статия ви разяснихме как да използвате информацията, която представя Отчета за приходите и разходите. Уточнихме необходимостта от текущо или на месечна база проследяване на приходите, постоянните разходи, себестойността на изделията. Разбрахме, че измерител за ефективността на бизнеса ни е съотношението между приходите и разходите. В следствие на изводите, направени от изчислените брутна и нетна печалба решавате какви са подходящите промени, които да осъществите, за да работите по-успешно, избягвайки ненужни рискове.

Счетоводният баланс представя какви активи и задължения има дружеството и какъв е размера на собствения му капитал. Активите са разделени в две групи – дълготрайни и краткотрайни. Притежаваните от предприятието земи, сгради, машини, оборудване, транспортни средства, програмни продукти, търговски марки се използват обичайно повече от 12 месеца и за това се смятат за дълготрайни активи. Материалите, продукцията, стоките, вземанията от клиенти, паричните средства в брой и в разплащателни сметки се реализират за по-кратък период и за това се смятат за краткотрайни активи. Пасивът на счетоводния баланс показва стойността на собствения капитал и на задълженията на дружеството. Собственият капитал се състои освен от капитала, с който е учредено дружеството, така и от натрупаните резерви и печалба. Задълженията обхващат всички заеми, лизинги, дължими суми на доставчици, персонал, неплатени данъци, осигуровки и др. към датата на съставяне на счетоводния баланс.

Информацията, която извличаме от активите, задълженията и собствения капитал ни показва каква е доходността на нашия бизнес.

Годишната възвръщаемост на капитала, който сме инвестирали най-лесно проследяваме като измерим доходността на бизнеса чрез установяване на рентабилността на активите и на собствения капитал. Като разделим сумата на нетната печалба със сумата на активите, получаваме с колко се е увеличил целият капитал на предприятието през годината благодарение на чистата печалба, която сме съумяли да реализираме. Идентично като разделим сумата на нетната печалба със сумата на собствения капитал, получаваме с колко се е увеличил размера на собствения капитал на дружеството в резултат на постигнатата от нас нетна печалба. Разполагайки с тази информация мениджъра използва възможностите, които се предлагат на дружеството за промяна с цел постигане на по-добри резултати и избягване на кризисни състояния.

Отчетът за паричните потоци е източникът на информация, която ни отговаря на въпроса: „Как така сме реализирали печалба, а нямаме пари?“. Често правим покупка или продажба, но парите плащаме или получаваме в друг момент. Винаги имаме разлика между печалба и налични пари. Въпреки наличието на печалба, за да не допуснем липса на пари за изплащане на някое задължение се налага да правим прогноза за бъдещите парични потоци на дружеството. Тук идва момента да разгледаме същността на трите основни парични потока в отчета.

Паричният поток от оперативна дейност ни показва какви суми сме получили от клиентите си и какви сме платили на доставчиците, персонала, за осигуровки и данъци.

Паричният поток от инвестиционна дейност ни показва какви суми сме получили от продажба на активи и какви сме платили за покупка на такива.

Паричният поток от финансова дейност ни показва какви суми сме получили при теглене на кредити и какви сме платили за погасяването им.

Причините за реализиране на счетоводна печалба и същевременно липса на пари в брой и по разплащателните сметки на дружеството са следните:

  • Нарастване на сумата на неполучени вземания от клиенти спрямо миналата отчетна година;
  • Нарастване на наличните материали, стоки, продукция в складовете спрямо миналата отчетна година;
  • Намаляване на сумата на неплатените задължения към доставчици спрямо миналата отчетна година;
  • Направени инвестиции в дълготрайни активи;
  • Изплатени задължения за кредити, към собствениците.

След като имаме познание какво ни тласка към липса на средства въпреки резултат печалба за дружеството, стремежът ни е да създадем подходящи правила и да не допускаме горе изброените последствия за дружеството.

С помощта на разбирането и прогнозирането на бъдещите парични потоци и непрекъснато проследяване и отчитане на информацията за тях избягваме неудобството от липсата на пари и същевременно реализиран финансов резултат за периода печалба.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас