fbpx

Как да възстановим ДДС в Европа?

Как да възстановим ДДС в Европа?

Разширявайки обхвата на международния бизнес все повече фирми се изправят пред въпроса дали могат да си възстановят ДДС в Европа, заплатено по фактури за стоки и/или услуги закупени в чужбина и ако могат каква е процедурата, която трябва да следват.

За да могат да възстановят ДДС заплатено по фактури от дружество регистрирано по ДДС в друга страна от ЕС то дружеството – получател на фактурата трябва да отговаря на някои изисквания:

Да НЕ извършва облагаеми доставки по смисъла на ДДС в рамките на страна от ЕС, от където е фактурата с начисленото ДДС, което искаме да възстановим.

Ако извършва облагаеми сделки в тази страна

то тогава трябва да направим много важна оценка дали нашето дружество не попада в изискванията за регистрация по ДДС в съответната държава и ако е необходимо да се предприемат мерки за регистрация по ДДС и тогава да използва съответното начислено ни ДДС като данъчен кредит съгласно местните изисквания.

Получените стоки и/или услуги в съответната държава от ЕС да попадат в списъка на стоките и/или услугите за които можем да се възползваме от възможността да си възстановим заплатеното ДДС в съответната държава на ЕС. Този списък е общодостъпен и може да се достъпи в страницата на НАП.

Много е важно да се обърне внимание, че списъкът е индивидуален за всяка държава на ЕС и може еднакви услуги да имат различно третиране по отношение на възстановяване на заплатеното ДДС в Европа. Франция, например, не позволява приспадане на ДДС за леки автомобили, докато Германия го прави. Франция позволява възстановяване на ДДС върху разходите в ресторанта, което не е така в Белгия.

Различните категории разходи

които могат да се прилагатза възстановяване на ДДС, са следните:

Възстановяване на ДДС върху превозни средства и свързаните с тях разходи (пътни такси, гориво и др.) и коли под наем или други транспортни средства, таксии разходи за обществен транспорт
ДДС върху входните такси за салони, панаири и изложения
Възстановяване на ДДС за настаняване
Храна, напитки и кетъринг
Разни.

Следователно изчисляването на възстановими разходиможе да бъде доста сложно и към него трябва да сеподходи много внимателно.

Процедурата за възстановяване на ДДС от страна от ЕС е сравнително опростена и основно включва подаване на Декларация, с която искаме възстановяване на ДДС от съответната страна и подробно описание на данните записани във фактурата/ите.

Споразуменията се различават в зависимост от това даливашата компания е установена в Европейския съюз или не– т.е. дали има правна структура там или не.

Ако вашата компания е установена в Европейския съюз сеприлага Вътрешнообщностният механизъм завъзстановяване на ДДС, който е определен от Директива2008/9/ЕО. На 1 януари 2010 г. беше въведен електроненпроцес за ускоряване на възстановяването, което е синхронизирано и в НАП в България. Подаването на данните се извършва от електронния портал на НАП.

Ако вашата компания е установена извън Европейскиясъюз, то ще имате право на възстановяване на всеки ДДС, който плащате в Европейския съюз, ако съществуватреципрочни споразумения между вашата страна и съответните държави от ЕС.

Сроковете за възстановяване на ДДС в Европа

заплатено в друга Европейска страна са безприкословни и не могат да бъдат удължавани или променяни на местните данъчни власти за съответната страна членка на ЕС. Годишнитедекларации за ДДС трябва да се подават до 30 септемврина годината, следваща разхода. Тези заявления могат да сеподават и на всяко тримесечие.

Има минимални суми за подаване на искане завъзстановяване на ДДС: 400 евро за период от 3 месеца допо-малко от година и 50 евро за календарна година.

Държавата-членка, в която кандидатствате завъзстановяване, има 4-месечен период, за да съобщисвоето решение.

Този срок се удължава с 2 месеца, ако са поискалиоригинални документи.

Решението на данъчните власти от съответнта държава по възстановяване на ДДС ще бъде изпратено надружеството, което е подало искане за възстановяване на ДДС по имейл или по пощата. Ако заявлението бъдеприето, администрацията ще извърши превод в рамките надесет работни дни.

Дружеството може да получи известие за отхвърляне насвоя файл за възстановяване. Ако това се случи, трябва даразберете защо е било отказано и след това да подадетеповторно заявление, което отговаря на разпоредбите.

Причините най-общо могат да бъдат:

Датата за подаване на документи е изтекла
Несъответстваща фактура (неправилна или непълнафактурирана част, невалиден ДДС номер, липсващаили неправилна ставка и/или сума на ДДС), несъответстващ документ за внос и др.

Моля, имайте предвид, че данъчните органи в държавите-членки могат да имат различни искания на заявителя(например оригинални фактури или бизнес документи, изясняване на естеството на разходите). Компанията има 30 дни, за да отговори на такива искания.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас