fbpx

Как да спестим от годишния данък при подобрения на публичната собственост?

Как да спестим от годишния данък при подобрения на публичната собственост?
Автор
Еврокаунт Консулт
Еврокаунт Консулт

Еврокаунт са специалисти в областта на икономиката, финансите и правото. Подпомагаме собственици на електронни бизнеси с конкретни решения, за да постигнат максимален финансов ефект.

Как да спестим от годишния данък при подобрения на публичната собственост?

Със създаване на чл.69а от ЗКПО и влизането му в сила от 01.01.2020 г. всички направени счетоводни разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост и са свързани с дейността на дружеството, включително и в случай че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти са признати за данъчни цели.

Вашето дружество с цел осъществяване на дейността си през 2020 година изгражда транспортна техническа инфраструктура, път за сумата от 90 000 лв.

Какво е специфичното при отчитане на разходите през 2020 година?

Вариант първи: Счетоводното представяне на разходите за изграждане на транспортната техническа инфраструктура, път е под формата на текущ разход за дейността.

За данъчни цели се създава самостоятелен актив, който се включва в категория III на данъчния амортизационен план /ДАПл/ на дружеството.

В процесът на преобразуване в годишната данъчна декларация на дружеството имаме следното данъчно третиране:

  1. Увеличение със сумата на текущите счетоводни разходи за 90 000 лв.;
  2. Намаление със сумата на годишните данъчни разходи за амортизация в размер на 90 000*10%=9 000 лв.

Разходите, които сме направили за изграждане на транспортната техническа инфраструктура, път се признават за данъчни цели чрез размера на годишните данъчни амортизации.

 

Данъчни норми в увеличение Ши-
фър
сума Данъчни норми
в намаление
Ши-
фър
сума
1 Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл. 54, ал. 2); 7010 1 Годишни данъчни амортизации (чл. 54, ал. 1) вж. помощна справка „Амортизируеми активи“  

8010

9000
13 Счетоводни разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост, при условията на чл. 69а (чл. 69а, ал. 1); 7130 90000

 

Вариант втори: Счетоводните разходи за изграждане на транспортната техническа инфраструктура, път са капитализирани и е създаден самостоятелен актив, включен в счетоводния амортизационен план /САПл/ на дружеството.

За данъчни цели се създава самостоятелен актив, който се включва в категория III на данъчния амортизационен план /ДАПл/ на дружеството.

В процесът на преобразуване в годишната данъчна декларация на дружеството имаме следното данъчно третиране:

  1. Увеличение със сумата на годишните счетоводни разходи за амортизация;
  2. Намаление със сумата на годишните данъчни разходи за амортизация.

 

Със създаване на чл.33а от ЗКПО и влизането му в сила от 01.01.2020 г. всички направени счетоводни разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост и са свързани с дейността на дружеството, включително и в случай че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти са признати за данъчни цели.

Вашето дружество с цел осъществяване на дейността си през 2020 година извършва ремонт на отводнителни съоръжения за сумата от 6 000 лв.

Какво е специфичното при отчитане на разходите през 2020 година?

Разходите в размер на 6 000 лв., които са представени счетоводно като текущ разход на дружеството се признават изцяло за данъчни цели.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас