fbpx

Как Covid-19 се отрази на годишния данък и ДДС

Covid-19
Автор
Еврокаунт Консулт
Еврокаунт Консулт

Еврокаунт са специалисти в областта на икономиката, финансите и правото. Подпомагаме собственици на електронни бизнеси с конкретни решения, за да постигнат максимален финансов ефект.

Как Covid-19 се отрази на годишния данък и ДДС

През изминалата 2020 година на дружествата в цял свят се наложи да разширят вида на разходите си с една група много специфични, извънредни такива. Това са направените във връзка с COVID-19 разходи за закупуване на предпазни средства, дезинфектанти, медикаменти, медицински консумативи и др.

Какво е тяхното данъчно отчитане?

Тези разходи се приемат за разходи, определени за задължителни с нормативен акт. Следователно те се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.

Нормативните актове, които задължават дружествата във връзка с COVID-19 да правят тези разходи са:

  1. Законът за здравето;
  2. Кодексът на труда;
  3. Заповеди на МТСП, отнасящи се за COVID-19;
  4. Издадените насоки на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на COVID-19.

В тях са описани точно изискванията, които трябва да спазват работодателите при епидемично разпространение на заразни болести. Всеки работодател е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

В тази връзка всички извършени счетоводни разходи от дружествата за маски, шлемове, защитни екрани, ръкавици, дезинфектанти, антигенни и PCR тестове, ваксини и др. във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се отчитат като признат данъчен разход.

Много дружества съобразно финансовите си възможности взеха решения да подпомогнат институциите в борбата с COVID-19. При извършване на тези дарения чрез предоставяне на парични средства обаче за търговското дружество няма облекчения за ДДС. Когато помощта се предоставя под формата на различни медикаменти, консумативи, оборудване и др., съгласно ЗДДС не се приспада данъчен кредит независимо, че са предоставени като дарение. Ако при закупуване на дарените консумативи  приспаднете данъчен кредит, то при извършване на дарението трябва да направите корекция.

Според българското законодателство не се извършва корекция на начислен от доставчик ДДС в случай, че търговското дружество не получи цялата сума на вземането си от клиент. Независимо, че като търговци сме подложени на изпитания поради затрудненията, възникнали от нарасналата задлъжнялост на клиентите ни сме длъжни да внесем сумите, които декларираме в справки -декларациите по ДДС в законния срок.

В условията на COVID-19 много предприятия са принудени да продават продукцията и стоките си на цени, значително по-ниски от цената, на която са ги придобили. В ЗДДС няма изискване размерът на данъчната основа при продажба да е по – голям от този на придобиване. Такива продажби, при които продажната цена на стоката е по – ниска от покупната й обаче могат да се приеман от проверяващия ни орган за безвъзмездни доставки, приравнени на възмездни. Така от нас като страна по сделката ще се изиска да начислим ДДС до размера, който сме ползвали като данъчен кредит. Съображение за това е правилото, че ако стойността на даденото многократно надхвърля полученото, доставката следва да се третира като безвъзмездна. Изключение от това правило са сделките между свързани лица, при които доставчикът или получателят нямат право на пълен данъчен кредит.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас