fbpx

Кога е необходим превод на годишни финансови отчети? Елементи на годишните финансови отчети

Кога е необходим превод на годишни финансови отчети? Елементи на годишните финансови отчети

Преводът на финансови документи, в това число и на годишни финансови отчети се различава от превода на останалите документи. Незначителни несъответствия в превода на финансовите документи може да доведе до тяхната невалидност.

Финансовият превод е точен, сух и ясен, за разлика от литературния превод. Тук терминологията също е строго специфична, така че преводът трябва да се доверява изключително на специализирани лица.

Също така, ако трябва да преведете счетоводни документи с последващо правно удостоверяване, трябва да се свържете със специалист, който има разрешение за работа с търговски книжа. Трябва също да се отбележи, че финансово – икономическият превод на всеки документ се допълва с оригинални печати и подписи.

Финансов превод може да се извърши в преводаческа агенция. Нейните специалисти имат необходимия опит в работата със специализирани документи, инструкции, договори, както и последващото им удостоверяване. Ако е необходимо, преводът може да бъде заверен от нотариус или от печата на преводаческата агенция.

Кога се налага превод на финансова информация?

Когато заинтересованите лица обикновено са чуждестранни, съответно информацията трябва да се преведе на уговорения между страните език – английски, немски, френски, руски и прочие.

Заинтересовани лица от достоверна финансова информация за дейността на дадено дружество са:

1. Инвеститори;
2. Контрагенти;
3. Финансови институции;
4. Възложители по определени конкурси;
5. Персонал;
6. Държавни органи.

Каква финансова информация се изисква обикновено за превод и какво е нейното естество?

 • За превод се представя Годишен финансов отчет, състоящ се най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение, когато отчитащото се дружество е микропредприятие или малко предприятие. Критериите за категория на предприятието са заложени в чл.19 от Закона за счетоводството.
 • За превод се представя само отчет за приходите и разходите, когато отчитащият е едноличен търговец (ЕТ), чийто размер на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на независим финансов одит.
 • За превод се предоставя пълен комплект Годишен финансов отчет, съгласно приложимите стандарти (които могат да бъдат Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти), когато отчитащото се дружество е средно, голямо и предприятие от обществен интерес.
 • Изисква се превод на отчети на предприятия, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ. Министърът на финансите може да изисква представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

Нека разгледаме какви елементи включва годишния финансов отчет и евентуално биха подлежали на превод:

Елементи на годишните финансови отчети

 • Елементите на Годишен финансов отчет на дружество, което се отчита на база на Националните счетоводни стандарти са изброени в СС 1 – Представяне на финансови отчети. Това са:
  1. Счетоводен баланс;
  2. Отчет за приходите и разходите;
  3. Отчет за собствения капитал;
  4. Отчет за паричните потоци;
  5. Приложение.
 • Финансовите отчети с общо предназначение, които съставят дружества, отчитащи се на база на Международните счетоводни стандарти съдържат:
  1. Отчет за финансовото състояние;
  2. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;
  3. Отчет за промените в собствения капитал;
  4. Отчет на паричните потоци;
  5. Пояснителни приложения.
  Тези елементи са описани в Международен Счетоводен Стандарт (МСС) 1 – Представяне на финансови отчети.
  Към горе изброените, независимо на каква база са съставени, се добавя и Одиторски доклад, ако дружеството отговоря на изискванията на чл.37, ал.1 от Закона за счетоводство.
 • Когато дружеството е предприятие майка, то е задължено да изготви Консолидирани финансови отчети (чл.31 от Закона за счетоводството). Елементите са в зависимост от базата за отчитане. Наименувани са по същия начин като индивидуалните с уточнението, че са консолидирани.
  Към пълният комплект отчети се добавя и Годишен доклад за дейността (чл.39 от Закона за счетоводството).
 • При предприятия, които са от обществен интерес и освен това са и:
  – предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава, членка на Европейския съюз;
  – кредитни институции;
  – застрахователи и презастрахователи, се включва в доклада за дейността и Декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 • Големите предприятия, които са и предприятия от обществен интерес, и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, включват в доклада за дейността си и нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството.
 • Предприятия от обществен интерес, които са предприятия -майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 души, включват в консолидирания доклад за дейността консолидирана нефинансова декларация, съдържаща информацията по чл. 48, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството.
 • Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват годишен доклад за плащанията, извършени към правителства, едновременно с годишния доклад за дейността си.
 • Предприятията – майки, които извършват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, задължително съставят и консолидиран доклад за плащанията към правителства в съответствие с изискванията на раздел V от Закона за счетоводството.

* Изброените финансови документи са съобразени и базирани на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас