fbpx

Новите митнически и данъчни правила за бизнеса след Brexit

Новите митнически и данъчни правила за бизнеса след Brexit

а собственика на всеки бизнес, който е свързан с търговия със стоки от дружества, регистрирани за упражняване на стопанска дейност в Обединеното кралство на 01.01.2021 г. настъпиха промени в данъчните правила. Краят на преходния период сложи край на прилагането на Регламент (ЕС) № 952/2013 спрямо Обединеното кралство. От 01.01.2021 г. то се третира като трета държава, което означава, че правилата на Европейския съюз (ЕС) относно общия режим за облагане с акциз вече не се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Изключение прави Северна Ирландия, за която остават в сила правилата на отчитане като държава-членка на ЕС. Според Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1811 на комисията движението на акцизни стоки между ЕС и Северна Ирландия се третира като движение в рамките на ЕС.

Ако към 01.01.2021 г. имате извършвани сделки само на територията на ЕС е необходимо е да се запознаете и приложите митническите регистрации и процедури и съответните им по ДДС преди да осъществите сделка с Обединеното кралство.

За стоки, предназначени за Рбългария, които са закупени от Обединеното кралство възникват 6 основни промени:

 1. Митническият статус на стоките е на несъюзни стоки;
 2. Допускат се за свободно обръщение и крайна употреба (чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Eвропейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС));
 3. Събират се дължимите вносни мита и др.;
 4. Прилагат се правилата на търговска политика, забрани и ограничения и се изпълняват формалностите, предвидени при вноса на стоките;
 5. Стоките, получени от Обединеното кралство се декларират с митническа декларация, съдържаща всички данни, необходими за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до конкретния митнически режим (чл. 162 от МКС);
 6. Декларирането се извършва по електронен път чрез „система-система“ и „Е-портал“ (чл. 66 от Закона за митниците).

Изпълнението на следните 2 условия е необходимо, за да може българско дружество, търгуващо с Обединеното кралство да подаде данни за митническа декларация по електронен път:

 1. Да притежава квалифициран електронен подпис;
 2. Да направи EORI регистрация. Нейната цел е идентификация на дружеството-икономически оператор при взаимодействието му с митническите органи за подаване на данни по електронен път.

За свое улеснение също можете да упълномощите митнически представител, който да ви представлява пред митническите органи (чл. 18 от МКС).

От 01.01.2021 г. при внос на стоки от Обединеното кралство вашето дружество вече има ново митническо задължение. Начислява ви се мито. Неговата ставка зависи от вида на стоката и държавата на произход. Справка за нея можете да направите в консултационен модул ТАРИК: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/nomenclatures-and-tariffs/TARIC

От 01.01.2021 г. при внос на стоки от Обединеното кралство на вашето дружество митническите органи начисляват ДДС. Той се дължи при допускане на стоките за свободно обращение и крайна употреба. Размерът на ДДС при внос на стоки на територията на РБългария е в размер на 20 на сто (чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗДДС). При внос на стоки като книги; храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули е 9 на сто (прилага се временно от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.). Вдигането на стоките се разрешава от митническите органи след заплащане на сумата на начисления ДДС.

Прилагането на акцизното законодателство се променя в следните 3 насоки:

 1. От 01.01.2021 г. общият режим за облагане с акциз, регламентиран в Директива 2008/118/ЕО не се прилага по отношение на Обединеното кралство;
 2. При въвеждане на акцизни стоки на територията на ЕС от Обединеното кралство или при извеждане на акцизни стоки от територията на ЕС към Обединеното кралство са приложими разпоредбите за внасяне и изнасяне в съответствие с Директива 2008/118/ЕО;
 3. При внасяне на територията на страната акцизните стоки от Обединеното Кралство подлежат на облагане с акциз. Изключение се прави само когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз.

Специфична необходимост само спрямо Северна Ирландия е икономическите оператори, които са установени на тази територия и възнамеряват да придвижват акцизни стоки до и от държави членки под режим отложено плащане на акциз е да са регистрирани и оправомощени в SEED, както и да използват процедурите на Съюза в областта на акцизите и EMCS.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас