fbpx

Стратегия за бизнес развитие на предприятието: какво е това

Стратегия за бизнес развитие на предприятието: какво е това

Бизнес стратегия

Всяка успешна компания трябва да има бизнес стратегия за развитие, давайки си сметка, че това е много важен момент за постигането на нови успехи в бъдеще.

Бизнес стратегията е интегриран модел на действие, предназначен да постигне целите на компанията, предприятието. Съдържанието на стратегията е набор от правила за вземане на решения, използващи се за определяне на основните направления на дейността. С други думи, това е план за придвижване на компанията от мястото, където е в момента, към мястото на което иска да бъде. Тоест търсене на способ, начин да постигнете целите си в бизнеса.

Изборът на една или друга бизнес стратегия се влияе от следните елементи:

 • пазар;
 • отрасъл;
 • произведен, предлаган продукт;
 • приложена технология;
 • мястото на предприятието, компанията на пазара.

Фактори, които влияят върху формирането на бизнес стратегия

Сред факторите, които оказват значително влияние върху формирането на промените в дейността на предприятието, са следните:

 • примерите на известни компании, които са били успешни;
 • нарастващият брой фирми, представящи своите стратегии, чрез които формират имидж;
 • търсене на възможности за подобряване на ефективността на предприятието;
 • нарастващата конкуренция на пазара;
 • изисквания на заинтересовани страни, партньори.

Организациите избират различни стратегии, които започват още в процеса на стратегическо планиране. Стратегиите определят посоката и обхвата на дейностите, които организацията възнамерява да предприеме в дългосрочен план, за да постигне целите си и да получи конкурентно предимство. Определянето на цели само по себе си изисква диагностициране на състоянието на организацията в контекста на миналото, настоящето и прогнозата за бъдещото състояние. Мисията, ценностите на предприятието играят важна роля в този контекст. Съзнателните цели се подлагат на задълбочен стратегически анализ и определят плановете за действие. Този етап е най-концептуалният елемент от процеса на стратегическо управление.

Ефективната бизнес стратегия помага на организацията да постигне дългосрочен успех, заедно с адаптирането към променящите се условия на окръжаващата я среда. Компаниите, които не създават стратегии, са много по-склонни да бъдат под натиск от промените в тяхната среда, което им пречи да реагират своевременно на тях.

Предимства на бизнес стратегията

 • Съзнателно съответствие на компанията с променящите се пазарни условия.
 • Ясна посока на работа, осигуряваща прозрачна вътрешна и външна комуникация.
 • Мониторинг на изпълнението на целите на компанията.
 • Непрекъснато развитие на организацията и търсене на решения.

Как да разработим ефективна стратегия за предприятието?

Когато избирате бизнес стратегия, първо трябва да намерите отговори на следните важни въпроси:

 1.  Какъв именно продукт (услуга) ще предлага за продажба вашата компания?
 2. За какви клиенти и кой пазар са предназначени вашите продукти (услуга/и)?
 3. Защо клиентите се нуждаят от услугата, продукта, която предлагате?
 4. Кои са основните ви конкуренти? Какъв е техният пазарен дял?
 5. Какви са основните силни страни на вашите конкуренти?
 6. Какви са основните слабости на вашите конкуренти?
 7. Какви са техническите алтернативи на вашия продукт (услуга)?
 8. Какви, кои са силните страни на вашата компания?
 9. Какви, кои са слабостите на вашата компания?
 10. Какви стратегии трябва да приложите, за да използвате най-пълноценно силните си страни?
 11. Дали корпоративната култура отговаря на поставените задачи?
 12. Какви възможности в перспектива има в избраната от вас посока?
 13. Какви потенциални трудности и рискове могат да възникнат при избраната посока?

Въз основа на получените отговори, можете да разработите план за постигане на целите си, да определите възможните варианти за решаване на тази задача, да оцените ресурсите и възможностите. И да започнете да действате. Но трябва да се помни, че процесът на разработване на стратегия не завършва с незабавно действие. Обикновено завършва с установяването на общи направления, придвижването по които ще осигури растеж и укрепване на позициите на компанията.

Формулираната бизнес стратегия трябва да се използва за разработване на стратегически проекти по метода на търсенето. Ролята на стратегията в търсенето е, първо, да помогне да се съсредоточи вниманието върху: първо, определени области и възможности; второ, да се отхвърлят всички останали възможности като несъвместими със стратегията.

Бизнес стратегиите не са универсални и не винаги водят до успех. Успехите в бизнеса, както и самата стратегия, са уравнение с много непостоянни променливи. Къде ще ви отведе вашата стратегия, зависи само от вас. Но нейната роля и че трябва да я има, е еднозначно.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас