fbpx

Топ 5 основни грешки при разработването (изготвянето) на бизнес план на предприятие (инвестиционен проект)

Топ 5 основни грешки при разработването (изготвянето) на бизнес план на предприятие (инвестиционен проект)

Липсата на адекватна преценка за важността и значението на разработването на бизнес план води до проблеми в процеса на неговото изпълнение. Защо се случва така? На първо място, защото често ролята на бизнес плана не е ясна: той е инструмент, който определя необходимото ниво на ефективност и зададени норми на възвръщаемост (печалба), или обективна оценка на проекта от гледна точка на неговото изпълнение. Ако се цели изготвяне на обективен и реалистичен бизнес план, трябва да се предприемат няколко стъпки при вземането на решение:

  • идентифициране на инвестиционните възможности;
  • анализ на алтернативните варианти на проекта;
  • изследване на функционалните възможности.

В резултат на това трябва да бъде разработен бизнес план, който ясно определя целта и задачите на проекта, определя маркетингова стратегия за промотиране, популяризизиране, описва производствени технологии, необходимото оборудване, материали, суровини, както и обема на инвестициите, оперативните разходи, приходите от продажби и печалбата.

Всички тези дейности изискват немалко време и пари, които не всички компании, фирми и потенциални инвеститори могат да си позволят. Очевидният изход за тях е да изготвят сами бизнес план. От счетоводно дружество ЕВРОКАУНТ КОНСУЛТ ще разгледаме какви грешки се допускат най-често при самостоятелно разработване на бизнес план?

1. Оценка на приходите от проекта

Когато се планират очакваните приходи, се определя натоварването на мощностите, капацитета на производство и продажната цена на продукта. Неопитен разработчик взема предвид максималното натоварване и оптимистичната (надценена) продажна цена при изчисленията.

Тези грешки възникват поради липсата на обосновка на обема на продажбите и качествен анализ на ценообразуването (професионално изчисляване на продажната цена). Последицата от такива изчисления е надценяването на финансовите възможности и подценяването на източниците на финансиране.

Пълният пазарен анализ и подбор, разработването на маркетингова стратегия ще намали риска от надценяване на доходите. Необходимо е да се определи размерът на пазара, размерът на търсенето на продукти, услуги и да се установи реалистичен обем на продажбите, да се определят ценовите фактори и да се изчисли средната продажна цена. Освен това, трябва да се извърши планиране на използването на капацитета, като се вземе предвид постепенният растеж на оборота и сезонността. Липсата на внимание на разработчиците към маркетингови проучвания на пазара, към разработването на маркетингова стратегия е свързано и с формирането на първоначално надценени очаквания сред инвеститорите (собствениците на бизнеса).

2. Подценяване на периода за реализация

При липса на опит в изготвянето на бизнес план, разработчикът не взема предвид форсмажорни обстоятелства, които могат да възникнат по време на изпълнението на проекта и по този начин значително увеличават времевата рамка. На етапа преди инвестицията не се вземат предвид забавянията при получаване на разрешителни и проектната документация, на етапа на инвестицията – време за строителство, доставка на материали, време за монтаж.

Подценяването на периода на реализация, изпълнение влияе върху началото на експлоатацията на съоръжението/стартиране на търговския обект, услугата и следователно върху получаването на печалба. За да се избегнат подобни проблеми, е необходимо да се помисли върху междинни точки на контрол върху изпълнението на етапите.

3. Подценяване на текущите разходи, липса на система за планиране на загубите, планиране на разходите

Когато се разработва бизнес план, е необходимо да се вземе предвид пълният списък на разходите за изпълнение, който включва оперативни разходи. Най-често разработчиците, които започват да изготвят бизнес план за първи път, разглеждат опростен списък с разходи, които определят цената на даден продукт, докато не обръщат необходимото внимание на планирането на разходите, свързани с текущите дейности (например разходи за банкови операции, куриерски услуги, транспорт, логистика към доставчици и клиенти и др.). Това се случва поради липсата на производствен план и невъзможността да се планира нивото на някои видове разходи. Всичко това се отразява на увеличаването на реалните разходи и по-ниските печалби.

Подробно описание на производствения процес или бизнес услугата, търговията ще позволи да се избегнат непланирани разходи. Освен това, препоръчително е на етапа на изчисляване на разходната част на финансовия план, да се установят контакти с потенциални доставчици на суровини, материали или услуги, за да се планират по-точно разходите.

4. Липса на инвестиции в оборотни средства (некачествено изчисляване на потребността от оборотни средства)

При съставяне (разработване) на бизнес план, оборотният капитал най-често изобщо не се взема предвид от предприемача или се взема предвид необходимия минимум за формиране на запаси от суровини. Но оборотни средства са необходими и за разчети с доставчици. На практика много фирми се сблъскват с касови пропуски поради неточно планиране на получаването на плащанията от длъжниците и необходимостта да уредят собствените си задължения. Такива грешки водят до проблеми с ликвидността.

За да се избегнат подобни трудности, е необходимо внимателно да се планират нетните оборотни средства и инвестициите в оборотни средства.

5. Недостатъчен анализ на рисковете

Този раздел обикновено е последният в бизнес плана и за него не остава време или енергия. Подценяването на рисковете може да доведе до непредсказуеми последици в процеса на изпълнение на проекта, както и до липсата на мерки за тяхното намаляване.

Рисковете могат да бъдат сведени до минимум или дори избягвани на етапа на разработване на бизнес план. На всеки етап от анализа на инвестиционната идея е необходимо да се анализират възможните рискове. Рисковете, които не могат да бъдат анализирани, трябва да се вземат предвид при дисконтиращия процент и да се оценят предсказуемите рискове по отношение на тяхното въздействие върху изпълнението на проекта.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас