fbpx

Финансов одит

Помагаме на нашите клиенти за успеха в бизнеса чрез независима оценка и съвети по важни за тях въпроси.

Целта ни е да гарантираме верността на информацията във финансовите отчети.

Одиторското мнение осигурява доверие и сигурност в качеството на финансовата отчетност.

Одитните услуги включват:
  • Независим финансов одит в съответствие с Международните Одиторски Стандарти (МОС) на финансови отчети, съставени в съответствие с Международните стандарти за финансовo отчитане (МСФО) или Националните счетоводни стандарти;
  • Одит на конкретни обекти, условия в договори, контролни и счетоводни системи;
  • Оценка на риска и насоки за управление;
  • Прегледи на финансови отчети;
  • Контрол във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;
  • Одит на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

Готови ли сте да печелите повече пари във Вашия бизнес?

Eurocount