fbpx

5 действия за избягване на принудителното запечатване на търговския ни обект

5 действия за избягване на принудителното запечатване на търговския ни обект

Търговската дейност, която извършваме подлежи на определени проверки от Националната агенция за приходите, чиято цел е защита на държавния и на обществения интереси.

За да избегнем принудителното запечатване на търговския ни обект е необходимо да сме добросъвестни търговци.

Кои са условията, които трябва да изпълним?

Първо условие

Наличие на фискално устройство в търговския обект с установена дистанционна връзка за подаване на данни към Националната агенция за приходите.

Необходимо е да спазваме изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за съхраняване на свидетелството за регистрация, паспорта на фискалното устройство, контролната лента за електронния носител, книгата за дневните финансови отчети за текущата година, регистъра за касовите бележки от кочан.

Второ условие

Отчитане на търговските обороти чрез издаване на касов бон, системен бон или надлежен заместващ документ.

Издадената фискална касова бележка задължително трябва да съдържа реквизитите, описани в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. Всяка продажба на стоки или услуги трябва да регистрираме в съответната данъчна група според вида ѝ. В края на всеки работен ден сме задължени да отпечатаме дневен финансов отчет от фискалното устройство. В края на всеки месец трябва да отпечатваме ида съхраняваме в касовата книга съкратен месечен отчет.

Трето условие

Недопускане на значителна разлика в касовата наличност.

Всяка промяна на касовата наличност като начална сума, въвеждане, извеждане на пари трябва да се регистрира във фискалното устройство чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

Четвърто условие

Подходяща вътрешна организация, осигуряваща контрол и проследяване на извършваните търговски операции.

Документите, които отразяват касовите операции трябва да се поставят в отделни папки (физически и/или електронни) и да се подреждат по хронология за по-добра и бърза проследимост. Проверката на документите включва формата, оформянето и наличието на задължителните реквизити, както и верността на аритметичните действия.

Пето условие

Неизвършване на еднородна търговска дейност в един и същ обект последователно от две или повече свързани лица или такива, които са съгласували действията си. Под еднородна търговска дейност трябва да имаме предвид дейност, която осъществяваме под една търговска марка, с един и същ персонал, с едни и същи доставчици и клиенти, с едни и същи активи, с еднородни стоки и услуги. Последователно извършване на търговска дейност имаме когато дейността в търговския обект не се прекъсва поради смяната на лицата, които я осъществяват.

Когато съобразяваме организацията на търговската дейност с 5-те условия и следим за правилното им прилагане ние доказваме, че сме добросъвестни търговци. При проверка от Националната агенция за приходите за нас не съществува риск от принудително запечатване на търговския ни обект.

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас