fbpx

5 добри практики при годишното счетоводно приключване

5 добри практики при годишното счетоводно приключване

Всеки собственик на бизнес трябва да е запознат с изпълнението на определени счетоводни процедури при годишно счетоводно приключване. Това познание му дава сигурност, че в дружеството са спазени всички законови изисквания и приложимите счетоводни стандарти. На някой специфични дейности заслужено се отделя повече време в периода на годишно счетоводно приключване. Те са свързани с проверки и счетоводни записвания, които се извършват към края на отчетната финансова година.

Вие не искате да сте от бизнес собствениците, които с предоставяне на годишните си финансови отчети на НАП при ревизия или на банка при кандидатстване за кредит, установяват многобройни несъответствия, които носят неприятности, свързани с непредвидени глоби и санкции или неодобрение на необходимите кредитни средства. Запознайте се със следните добри практики, които ще ви спестят неочаквани притеснения и финансови наказания:

Първата добра практика при годишно счетоводно приключване е по отношение на Вземанията от клиенти и приходите:

Основната ни цел е чрез разглеждане на датите на възникване на вземанията от клиенти да проверим направена ли е изобщо и правилно ли е направена обезценка и отписване. Имаме договорености с клиентите за различни срокове на плащане след извършване на доставката. В зависимост от тях разграничаваме вземанията, като непросрочени, вземания с просрочие до 30 дни, вземания с просрочие до 60 дни, вземания с просрочие над 60 дни и вземания с изтекла давност. На просрочените вземания от клиенти трябва да се отчете обезценка, съгласно счетоводната политика на дружеството. Вземанията с изтекла давност трябва да се отпишат. Тези отчетени или неотчетени счетоводни записи имат отражение в сумата на данъчния резултат за годината и съответно размера на корпоративния данък.

В края на годината трябва да се разгледат и приходите от направените продажби. Лесно това може да се осъществи чрез справка от счетоводството за продажбите за последните няколко дни на годината и първите няколко дни на следващата година. Уверете се, че счетоводителя е отчел правилния размер приходи като изискате да направи последващ преглед на фактури, стокови разписки и договори. Целта е включване в годишния отчет на всички продажби, извършени през отчетния период и на тези, които са възникнали през периода, но са фактурирани в следващия.

Втората добра практика при годишно счетоводно приключване е по отношение на дълготрайните активи:

Задължително трябва да се убедим, че са осчетоводени всички закупени или изградени през годината дълготрайни активи. Това е най-лесно изпълнимо като прегледаме описа на активите, които ни предоставя счетоводителя. За да установим дали са отчетени правилно разходите за поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи също изискваме от счетоводството справка. Преценяваме дали за някой от тях не е по-правилно да се капитализират в стойността на актива. Преценяваме дали е необходима промяна в полезния живот на някой от активите. Проверяваме дали не е наложително да се направи обезценка, за да бъдат отчетени по справедливи стойности активите на дружеството. Всички тези проверки и наложените промени в следствие на тях имат отражение в сумата на данъчния резултат за годината и съответно размера на корпоративния данък.

Третата добра практика при годишно счетоводно приключване е по отношение на материалните запаси:

Задължително трябва да се убедим, че са осчетоводени всички закупени материални запаси /материали и стоки/ и че съществуват тези, които са налични към края на годината. Най-лесно това се постига като изискваме от счетоводството проверка и анализ на покупките и продажбите през последните няколко дни на годината и първите няколко дни на следващата година. Преди изготвянето на финансовия отчет трябва да се убедим, че стойността, по която се отчитат материалните запаси е вярна, актуална. Най-лесният начин на проверка е чрез преглед на продажбите след края на годината и сравняване на продажните цени на материалните запаси с отчетните им цени в края на годината. Всички тези проверки и наложените промени в следствие на тях имат отражение в сумата на данъчния резултат за годината и съответно размера на корпоративния данък.

Четвъртата добра практика при годишно счетоводно приключване е по отношение на задълженията на дружеството:

Една от целите ни е чрез разглеждане на датите на възникване на задълженията към доставчици да проверим направена ли е изобщо и правилно ли е направена обезценка и отписване. Преди изготвяне на отчета трябва да се убедим, че няма неосчетоводени задължения. Гарантираме го като изискаме от счетоводството преглед на фактури, стокови разписки и договори за покупките през последните няколко дни на годината и първите няколко дни на следващата година. Запознаваме се и потвърждаваме сумите, дължими към персонала в края на годината, включително неизползваните отпуски, както и задълженията за данъците върху доходите и осигуровките. Убеждаваме се във верността на сумите, които дружеството дължи към края на годината за ДДС, за корпоративен данък, за местни данъци и такси. Най-подходящ за целта е преглед на задълженията чрез справка от НАП. Потвърждаването на задълженията по заеми и лизинги е най-лесно и удачно да се направи чрез получаване на потвърждение от тях чрез писма или в друга подходяща форма. Всички тези проверки и наложените промени в следствие на тях имат отражение в сумата на данъчния резултат за годината и съответно размера на корпоративния данък.

Петата добра практика при годишно счетоводно приключване е по отношение на разходите:

За да се предотврати рискът от грешки е добре да изискаме да се направи преглед на отчитането на някой видове разходи като например за реклама, за наем, за ремонт и поддръжка. Целта на проверката е да се уверим, че няма осчетоводени разходи, които не се отнасят за текущата година. Гарантираме си, че натрупаните разходи по обекти са за конкретния обект на отчитане, а не за някой друг. Всички тези проверки и наложените промени в следствие на тях имат отражение в сумата на данъчния резултат за годината и съответно размера на корпоративния данък.

След като вече сте запознати с основните 5 добри практики при годишното счетоводно приключване, направете постъпки за осъществяването им. Приложете доказаните решения за постигане на вярно представяне на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството. Така си гарантирате избягване на неприятности, свързани с непредвидени глоби и санкции.

 

Нуждаете се от консултация?

Свържете се с нас